VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 198/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ TƯ PHÁP, BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 8 năm 2008, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để bàn về một số nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Về xử lý các nhiệm vụ, quyền hạn còn chồng chéo giữa các Bộ, cơ quan:

a) Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành trong việc phân bổ vốn đầu tư chi cho phát triển;

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đại diện tại các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến khi Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997;

c) Về quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản:

- Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước thống nhất về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 về bán đấu giá tài sản;

- Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP nêu trên.

d) Về nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách tài chính về đất đai và khung giá các loại đất:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng, trình Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách tài chính về đất đai và khung giá các loại đất theo quy định tại các điểm c và h khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản.

đ) Về theo dõi thi hành pháp luật:

- Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật trong tất cả các lĩnh vực trên phạm vi cả nước;

- Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 2 Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

2. Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉnh sửa, gửi Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến thành viên Chính phủ đối với các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính;

b) Bộ Nội vụ soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý III năm 2008 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng bỏ cụm từ ''liên quan đến thi hành án''.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NV, KH & ĐT, TP, TC, TN & MT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các vụ: KTTH, KTN, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (05). Hào b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc