Sun01172021

Last update12:44:26 AM GMT

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 12 Năm 2020

1. Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Sê San 

Tổng lượng mưa trong tháng 11 phổ biến từ 100 – 250mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 45%.

 2.1 DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 12/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê San trong tháng 12/2020 như sau:

BẢNG 2.1:   DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC ĐIỂM DỰ BÁO TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

75,72

89,49

2

Trung Sê San

Pleikrong

237,90

281,16

3

Hạ Sê San

Sê San

696,79

823,48

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

97,15

114,81

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

247,90

292,97

6

Sa Thầy

Sa Thầy

87,03

102,86

2.2        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRÊN LVS SÊ SAN

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 06 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 06 vùng trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 2.2:        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 (TRIỆU M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

48,0

61,8

2

Trung Sê San

Pleikrong

184,3

227,6

3

Hạ Sê San

Sê San

174,5

301,2

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

57,0

74,6

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

190,0

235,1

6

Sa Thầy

Sa Thầy

73,0

88,9

3.1        CẢNH BÁO LƯỢNG NƯỚC THIẾU TRÊN VÙNG DỰ BÁO

Trong tháng 12 năm 2020, trên lưu vực sông Sê San có 3 vùng dự báo có nguy cơ thiếu nước, với tổng lượng nước thiếu từ 0,014 đến 0,042 triệu m3. Cụ thể như sau:

BẢNG 3.1:        CẢNH BÁO LƯỢNG NƯỚC THIẾU TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 (106 M3)

TT

Vùng cảnh báo

Sông

Lượng nước thiếu

% thiếu nước

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Hạ Sê San

Sê San

0,006

0,018

0,06

0,18

2

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

0,001

0,003

0,01

0,04

3

Sa Thầy

Sa Thầy

0,007

0,021

0,45

1,35

Xem chi tiết tại đây.

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tổng lượng mưa trong tháng 11 phổ biến từ 100 – 250mm, riêng tại M'Đrăk là 733mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Srêpôk tại Giang Sơn tương đương với TBNN cùng kỳ.

Tại trạm TNN Đức Xuyên:

– Mực nước trung bình tháng 11 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48863cm, tăng 64cm so với tháng trước, tăng 32cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 101cm so với giá trị tháng 11 TBNN. Giá trị lớn nhất là 49026cm (ngày 06/11), giá trị nhỏ nhất là 48762cm (ngày 03/11);

– Tháng 11 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 11 là 82,0m3/s, tăng 25,2m3/s so với tháng trước, tăng 4,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 5,1m3/s so với tháng 11 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 86,9m3/s (ngày 25/11), lưu lượng nước nhỏ nhất là 78,5m3/s (ngày 18/11);

– Trong tháng 11 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 212,5 triệu m3, tăng 60,4 triệu m3 so với tháng trước.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy: chất lượng nước sông rất tốt, có thể đáp ứng mục đích sinh hoạt.

Xem chi tiết tại đây.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 12.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 11.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 11.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng, lớp chứa nước chính: Lớp chứa nước Holocene trung (qh2), Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1), Lớp chứa nước Pleistocene trung (qp2), Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1), Tầng chứa nước khe nứt (n và t).

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).