Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng, lớp chứa nước chính: Lớp chứa nước Holocene trung (qh2), Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1), Lớp chứa nước Pleistocene trung (qp2), Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1), Tầng chứa nước khe nứt (N và t).

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 10/2020

There are no translations available.

Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk

1. Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến từ 250 – 450mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 17%. Mực nước các hồ thủy điện đều xấp xỉ mực nước dâng bình thường; dung tích các hồ phổ biến đạt trên 90%.

Tại trạm TNN Đức Xuyên:

– Mực nước trung bình tháng 10 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48799cm, tăng 93cm so với tháng trước, giảm 18cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 56cm so với giá trị tháng 10 TBNN. Giá trị lớn nhất là 49007cm (ngày 25/10), giá trị nhỏ nhất là 48649cm (ngày 03/10);

– Lưu lượng nước trung bình tháng 10 là 56,8m3/s, tăng 28,2m3/s so với tháng trước, giảm 27,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 30,3m3/s so với tháng 10 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 83,1m3/s (ngày 28/10), lưu lượng nước nhỏ nhất là 33,0m3/s (ngày 06/10);

– Trong tháng 10 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 152,1 triệu m3, tăng 77,9 triệu m3 so với tháng trước.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông rất tốt, có thể đáp ứng mục đích sinh hoạt; đến giữa tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

2. Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt

2.1  Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 11/2020 cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Srê Pốk trong tháng 11 năm 2020 như sau:

Bảng 2.1: Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến Tại Các Điểm Dự Báo Trong Tháng 11 Năm 2020 Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk (106 M3)

TT

Lưu vực sông

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Ia Drang

Ia Drang

148,42

296,83

2

Ia Lop

Ia Lop

139,36

278,72

3

Thượng Ea H’leo

Ea H’leo

134,68

269,36

4

Hạ Ea H’Leo

Ea H’leo

134,68

269,36

5

Thượng Ea Krong Ana

Krông Ana

226,24

452,48

6

Hạ Ea Krong Ana

Krông Ana

289,15

578,31

7

Thượng Ea Krong No

Krông Nô

155,08

310,15

8

Hạ Ea Krong No

Krông Nô

162,29

324,59

9

Thượng Srepok

Srê pôk

610,96

1221,9

10

Hạ Srepok

Srê pôk

730,69

1461,4

2.2 Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trên Lvs Srê Pốk

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 10 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 10 vùng trên lưu vực sông Srê Pốk. Cụ thể như sau:

Bảng 2.2:  Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trong Tháng 11 Năm 2020 (106 M3)

TT

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Ia Drang

Ia Drang

147,6

295,21

2

Ia Lop

Ia Lop

131,65

263,31

3

Thượng Ea H’leo

Ea H’leo

124,5

249,01

4

Hạ Ea H’Leo

Ea H’leo

121,48

242,96

5

Thượng Ea Krong Ana

Krông Ana

216,42

432,85

6

Hạ Ea Krong Ana

Krông Ana

276,05

552,11

7

Thượng Ea Krong No

Krông Nô

68,675

137,35

8

Hạ Ea Krong No

Krông Nô

75,895

151,79

9

Thượng Srepok

Srê pôk

564,3

1128,6

10

Hạ Srepok

Srê pôk

684,04

1368,1

Trong tháng 11 năm 2020, trên lưu vực sông Srê Pốk có 3 vùng dự báo thiếu nước với tổng lượng nước thiếu từ 0,292 đến 0,584 triệu m3. Cụ thể như sau:

Bảng 3.1:  Cảnh Báo Lượng Nước Thiếu Trong Tháng 11 Năm 2020 (106 M3)

TT

Vùng dự báo/ Lưu vực sông

Sông

Lượng nước thiếu

% thiếu nước

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Thượng Ea Krong Ana

Krông Nô

0,015

0,029

0,17

0,32

2

Hạ Ea Krong Ana

Krông Nô

0,273

0,548

6,24

12,52

3

Thượng Srê pôk

Srê pôk

0,004

0,008

0,04

0,07

Xem chi tiết tại đây

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 10/2020

There are no translations available.

Dự Báo Tnn Mặt Lưu Vực Sông Sê San

1.   Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Sê San

Tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến từ 250 – 450mm, có nơi lên đến 600mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 145%.

2.Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt

2.1  Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 11/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tăng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê San trong tháng 11/2020 như sau:

BẢNG 2.1: Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến Tại Các Điểm Dự Báo Trong Tháng 11 Năm 2020 Trên Lưu Vực Sông Sê San (106 M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

121,72

243,44

2

Trung Sê San

Pleikrong

309,11

618,21

3

Hạ Sê San

Sê San

865,36

1730,7

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

107,77

215,54

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

506,22

1012,4

6

Sa Thầy

Sa Thầy

115,6

231,2

2.2 Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trên Lvs Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 06 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 06 vùng trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 2.2:        Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trong Tháng 11 Năm 2020 (Triệu M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

103,84

207,67

2

Trung Sê San

Pleikrong

274,55

549,09

3

Hạ Sê San

Sê San

528,4

1056,8

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

81,852

163,7

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

468,88

937,77

6

Sa Thầy

Sa Thầy

106,58

213,16

Xem chi tiết tại đây.

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 9/2020

There are no translations available.

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 9/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tăng từ 15-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 9/2020 như sau:

BẢNG 1.1:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC ĐIỂM DỰ BÁO TRONG THÁNG 9 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT 

Vị trí dự báo

Sông

Tổng lượng nước đến

Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Đắk Dục

SêSan

215,4

234,1

-7,5

11,2

2

Đắk Hà

Đắk Psi

77,9

84,7

7,1

13,9

3

Văn Lem

Đắk Ta Kan

43,4

47,2

-1,7

2,1

4

Pô Cô

SêSan

378,2

411,1

-12,1

20,8

5

Đắk PXi

Đắk Psi

134,4

146,1

7,0

18,7

6

Tân Lập

Đắk Bla

225,2

244,7

14,9

34,5

7

Đắk Kôi

Đắk Bla

68,8

74,8

6,3

12,3

8

Măng Cành

Đắk Pơ Ne

10,3

11,2

0,3

1,2

9

Đắk Ruòng

Đắk Bla

88,1

95,8

7,1

14,7

10

Đắk Blà

Đắk Bla

292,8

318,3

20,1

45,6

11

Ngọk Wang

Đắk Uy

18,3

19,8

0,0

1,5

12

Sa Bình

SêSan

656,3

713,4

-5,6

51,5

13

Ngok Réo

Đắk Kle

3,7

4,0

-0,1

0,2

14

Ia Chim

SêSan

79,7

86,6

-1,9

5,0

15

Vinh Quang

Đắk Bla

506,9

550,9

40,4

84,5

16

Ia Mơ Nông

SêSan

1408,6

1531,1

41,2

163,7

17

Đắk Đoa

Ia Krom

115,3

125,3

14,0

24,1

18

Ia Mơ Nông

SêSan

66,4

72,2

0,7

6,5

19

Ia Krai

SêSan

1524,8

1657,4

40,4

172,9

20

Mô Rai_1

Sa Thầy

311,9

339,0

18,2

45,3

21

Ia Hrung

Ia Grăng

113,4

123,3

8,1

17,9

22

Ia Kha

Ia Grai

144,6

157,1

7,4

19,9

23

Mô Rai_2

SêSan

1871,9

2034,7

52,9

215,7

24

Ia O

SêSan

1874,8

2037,8

52,9

215,9

25

Ia Krai_25

Ia Grai

113,4

123,3

8,1

17,9

26

Ia Dom

SêSan

2303,8

2504,1

64,0

264,3

BẢNG 1.2:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC TỈNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT

Tỉnh

Tổng lượng nước đến

Từ

Đến

1

Kon Tum

1486,1

1615,3

2

Gia Lai

783,6

851,8

  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 1.3:        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2020

TT

Vị trí dự báo

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Đắk Dục

1

SêSan

203,8

222,5

2

Đắk Hà

2

Đắk Psi

73,7

80,5

3

Văn Lem

3

Đắk Ta Kan

40,6

44,4

4

Pô Cô

4

SêSan

341,9

374,8

5

Đắk PXi

5

Đắk Psi

121,6

133,3

6

Tân Lập

6

Đắk Bla

201,8

221,4

7

Đắk Kôi

7

Đắk Bla

64,1

70,1

8

Măng Cành

8

Đắk Pơ Ne

9,9

10,8

9

Đắk Ruòng

9

Đắk Bla

77,3

84,9

10

Đắk Blà

10

Đắk Bla

252,7

278,2

11

Ngọk Wang

11

Đắk Uy

17,2

18,8

12

Sa Bình

12

SêSan

558,9

616,0

13

Ngok Réo

13

Đắk Kle

3,4

3,7

14

Ia Chim

14

SêSan

74,7

81,6

15

Vinh Quang

15

Đắk Bla

428,2

472,3

16

Ia Mơ Nông

16

SêSan

1129,0

1251,5

17

Đắk Đoa

17

Ia Krom

109,2

119,2

18

Ia Mơ Nông

18

SêSan

63,1

68,9

19

Ia Krai

19

SêSan

1135,2

1267,8

20

Mô Rai_1

20

Sa Thầy

294,8

321,9

21

Ia Hrung

21

Ia Grăng

107,4

117,3

22

Ia Kha

22

Ia Grai

130,1

142,7

23

Mô Rai_2

23

SêSan

1436,2

1599,0

24

Ia O

24

SêSan

1422,8

1585,8

25

Ia Krai_25

25

Ia Grai

107,4

117,3

26

Ia Dom

26

SêSan

1672,2

1872,5

Xem chi tiết tại đây.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 9 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.