Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm QH&ĐT TNN QG

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Tổng Giám đốc Trung tâm đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (tại Quyết định số 23/QĐ-TNNQG). Nội dung chính của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm như sau:

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ (tại Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT). Theo đó, mục tiêu chính của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào những nội dung sau:

Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định 3510/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016.

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT

Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT.

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ: Nói không với nợ đọng văn bản

Thủ tướng Chính phủ không xem xét, cho phép lùi tiến độ trình ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

(Chinhphu.vn) - Sáng 8/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút, công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN.

Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG (Báo cáo số 321/BC-TNNQG ngày 22/5/2015) với những nội dung chính sau: