Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT QUÍ II NĂM 2011 CỦA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

I. Các dự án, đề tài mở mới

1. Đề án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc sông Tiền”: Đề án hiện đang trình Bộ (Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính) thẩm định trước khi trình Thứ trưởng phê duyệt.

2. Các dự án khác: Liên đoàn tham gia như tác giả thành phần:

     +/ Đề án "Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước các đảo thuộc các tỉnh ven biển trên lãnh thổ Việt Nam".

     +/ Đề án "Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc".

     +/ Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn".

     Các dự án này đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra (QH&ĐT) tài nguyên nước tổ chức thẩm định, các tác giả thành phần tại Liên đoàn đã hoàn thiện theo yêu cầu của Chủ nhiệm dự án và chờ chỉ đạo tiếp theo.

3. Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai”: Đề tài đã được Bộ thông qua nội dung kỹ thuật, Vụ tài chính đã thẩm định dự toán, hiện đang chờ Bộ phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện.

4. Đề án “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đến tài nguyên nước dưới đất dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”: Đề án đã hoàn thành đề cương chi tiết, hiện nhóm tác giả đang chờ Trung tâm chỉ đạo các bước tiếp theo.

 

II. Các nhiệm vụ chuyên môn

1. Đề án "Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Địa chất công trình" tỉ lệ 1/50.000 vùng Vị Thanh - Long Mỹ, Hậu Giang:

Khối lượng thực hiện đến hết ngày 20/6/2011 như sau:

     +/ Giải đoán ảnh hàng không lặp lại (ĐCTB-ATB): chưa thực hiện.

     +/ Đo vẽ tổng hợp Địa chất - Địa chất thủy văn (ĐCTB, ĐCTVPT, GTTB):

          Đo vẽ thực địa: 685km2

          Văn phòng sau thực địa: 685km2

     +/ Công tác địa vật lý:

          Đo sâu đối xứng (Abmax = 300, d =200): chưa thực hiện         

          Đo địa chấn khúc xạ: 196 điểm

          Đo karota lỗ khoan: 2491m

     +/ Công tác khoan máy: Các lỗ khoan đều bám sát mục đích nghiên cứu. Có 11 lỗ khoan đã kết thúc chiều sâu nghiên cứu: Lỗ khoan LM1 chiều sâu kết thúc 234m (giảm 6m); Lỗ khoan LM3 chiều sâu kết thúc 113m (tăng 3m); Lỗ khoan LM4 chiều sâu kết thúc 203m (tăng 3m); Lỗ khoan LM7a chiều sâu kết thúc 231m (tăng 21m); Có 10/11 lỗ khoan đã khoan xong, chống ống chống, ống lọc; Lỗ khoan số 11 (LM10, sâu 500m) đang tiến hành doa để chống ống chống, ống lọc.

     +/ Công tác bơm thí nghiệm: Đã hoàn tất bơm thí nghiệm 10/11 lỗ khoan, còn lỗ khoan thứ 11 (LM10) chưa bơm.

     +/ Quan trắc Địa chất thủy văn: chưa thực hiện.

     +/ Công tác trắc địa: mới chỉ thực hiện công tác đo công trình thứ yếu (GPS): 979/1179 điểm.

     +/ Công tác lấy mẫu: tiến hành theo đúng tiến độ, khối lượng còn lại sẽ hoàn tất trong quá trình quan trắc.

     +/ Công tác phân tích: hoàn thành theo đúng tiến độ.

     +/ Hiện tại, đề án còn 3 dạng công tác chưa thi công:

          Đo sâu điện: dự kiến 20 tháng 6 bắt đầu triển khai

          Quan trắc: dự kiến đầu tháng 7 triển khai (khi công tác khoan hoàn tất)

          Đo trắc địa: tháng 8 triển khai

 

2. Đề án "Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hòa, Long An":

Khối lượng thực hiện đến hết ngày 20/6/2011 như sau:

     +/ Đo carota lỗ khoan (kiểm tra 10%): 1100m/1380m.

     +/ Công tác khoan:

          Đến thời điểm báo cáo đã và đang thi công 06 lỗ khoan, trong đó: 05/08 lỗ khoan đã khoan và bơm xong; Lỗ khoan DHS3 đã hoàn thành công tác khoan lấy mẫu và đo carota; Lỗ khoan DHS3 dự kiến kết thúc trong tháng 06/2011; Lỗ khoan DHS6 (Đoàn 803 thi công) thiết kế 400m đã đưa máy vào vị trí và bắt đầu thi công từ 15/6/2011, dự kiến hoàn hành trong tháng 07/2011.

          Theo kế hoạch giao, đề án còn lỗ khoan DHS8b chờ lập tờ trình chuyển vị trí, Chủ nhiệm đề án, Liên đoàn đang cân đối vốn để thi công thêm lỗ khoan DHS7, sau khi có kết quả khoan và carota sẽ là cơ sở lập tờ trình xin chuyển vị trí lỗ khoan DHS8a,b.

          Lấy mẫu đất và mẫu nước các loại đều được gửi về các trung tâm phân tích theo đúng thời gian quy định, công tác phân tích mẫu các loại đúng tiến độ.

          Kết luận: Đề án thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành khối lượng được giao trong năm 2011.

 

3. Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 3”:

     Đề án đã hoàn tất các dạng công tác thi công thực địa, hiện đang tiến hành các công tác cuối: Lập báo cáo tổng kết, công tác tin học, can in nộp lưu trữ.  Kế hoạch dự kiến như sau:

     +/ Từ 14 ÷ 17/6/2011: Lập kế hoạch thực hiện bước lập báo cáo tổng kết, hoàn chỉnh đề cương báo cáo tổng kết trình Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước phê duyệt.

     +/ Từ 18/6 ÷ 25/7/2011: Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, các bản vẽ, phụ lục trình Phòng Kỹ thuật xem xét, góp ý, chỉnh sửa.

     +/ Từ 25/7 ÷ 05/8/2011: Phòng kỹ thuật đọc, xem xét, góp ý.

     +/ Từ 05/8 ÷ 15/8/2011: Tổ đề án chỉnh sửa báo cáo theo góp ý Phòng Kỹ thuật.

     +/ Từ 15/8 ÷ 20/8/2011: Nghiệm thu tại Liên đoàn.

     +/ Từ 20/8 ÷ 10/9/2011: Trình Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước &Dđọc, xem xét, góp ý và nghiệm thu.

     +/ Từ 10/9 ÷ 10/10/2011: Can in, nộp lưu trữ.

  

4. Đề án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long":

     +/ Khoan khảo sát Địa chất thủy văn:

          Đo vẽ thực địa: 461km2

          Văn phòng sau thực địa: 461km2

     +/ Công tác địa vật lý: chưa thực hiện.

     +/ Phân tích mẫu nước các loại: 22/22 mẫu hóa toàn diện, 02/02 mẫu vi lượng.

     +/ Dự kiến thi công thực địa đo sâu điện từ tháng 7 ÷ 9/2011, chỉnh lý văn phòng đo sâu điện tháng 10/2011.

     Kết luận: Đề án thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành khối lượng được giao trong năm 2011.

 

III. Các nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp môi trường

1. Đề án “Quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất giai đoạn 2008 - 2010”:

Một số dạng khối lượng bị giảm, cụ thể như sau:

     +/ Quan trắc mạng tự ghi: Giảm khối lượng 14,9 lần đo, cụ thể:

          Điểm 1 CT: 0,3 lần (Q822040, máy tự ghi bị sự cố)

          Điểm 2-3 CT: giảm 0,6 lần (Q217, máy tự ghi bị sự cố)

          Điểm 4-6 CT: giảm 14,0 lần (Q209 – 11 lần và Q326 – 3 lần, máy tự ghi bị sự cố)

     +/ Quan trắc thủ công: Giảm khối lượng 241,3 lần đo, cụ thể:

          Quan trắc tại điểm 1 công trình: chưa khoan lại làm khối lượng hụt 40 lần đo

          Quan trắc thủ công ảnh hưởng triều 2lần/ngày điểm 2-3 CT: hụt 1,3 lần (Q204) do sửa bệ, bảo vệ công trình

          Quan trắc thủ công ảnh hưởng triều 2lần/ngày điểm 4-6CT: hụt 200, lần đo do chưa khoan Q407 và Q605

     +/ Lấy mẫu nước: Giảm 10 mẫu, cụ thể:

          Giảm 6 mẫu do chưa thi công các LK Q40700S, Q407020, Q605040, Q605050, Q605060, Q605070

          Giảm 2 mẫu do ngưng quan trắc Q017030, Q20904Z

          Giảm 1 mẫu do Q22002T cạn nước

          Giảm 1 mẫu do Q219020 bị sự cố

     +/ Phân tích mẫu nước: Giảm 12 mẫu toàn diện, 10 mẫu sắt, 4 mẫu vi lượng, 1 mẫu nhiễm bẩn (lý do tương tự như trên).

     +/ Các công tác khác: cập nhật số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thông báo, dự báo làm thường xuyên, tiến độ đạt yêu cầu.

 

2. Dự án "Đầu tư nâng cấp mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại đồng bằng Nam Bộ":

     +/ Đã thực hiện gói thầu mua thiết bị văn phòng, đã khoan xong điểm Q407, đang liên hệ giao đất tại thực địa điểm Q821, đang tiếp tục làm thủ tục xin đất để khoan điểm Q605.

     +/ Các công tác khác (làm bệ, biển, bảng, hàng rào trạm…): chưa triển khai.

 

 

IV. Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ

1. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng Đông Nam Bộ”:

     +/ Đã nộp Bộ, hiện đang chờ Bộ tổ chức xét duyệt.

2. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật địa hóa, địa vật lý, đồng vị để đánh giá sự dịch chuyển của một số nguyên tố và hợp chất độc hại tại bãi rác Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh” :

     +/ Đã hoàn tất nghiệm thu cấp cơ sở, hiện tập thể tác giả đang sửa chữa hoàn tất.

     +/ Dự kiến trình Bộ vào đầu tháng 7/2011.

 

V. Kiến nghị

     +/ Cấp kinh phí bảo trì và câng cấp cơ sở dữ liệu Quan trắc quốc gia.

     +/ Cấp kinh phí và tiến hành trám lấp các lỗ khoan hư đã được khoan lại.

     +/ Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất năm 2011.

 

(Theo liendoan8.com.vn)

Phun trào bùn ở huyện Thuận Bắc: Tốt cho sức khoẻ và du lịch

tt754Chiều ngày 8-7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cùng Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung đã công bố chính thức kết quả khảo sát điểm đất nứt, nguyên nhân xuất lộ bùn tại thôn Suối Ðá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Kết quả cho thấy đây là hiện tượng địa chất không gây nguy hiểm, bùn có chứa khoáng chất tốt cho sức khoẻ và khu vực này có tiềm năng du lịch.

Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung Ngô Tuấn Tú khẳng định: đây là một dạng tai biến địa chất nứt đất kèm theo xuất lộ bùn quy mô nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế, dân sinh. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, liên quan đến yếu tố nội sinh là chủ yếu (do hoạt động của đứt gãy kiến tạo trẻ Suối Ðá phương đông bắc - tây nam - yếu tố nội sinh); có ảnh hưởng yếu tố ngoại sinh từ hoạt động của nước mưa, nước dưới đất và yếu tố địa chất thạch học (nền đất yếu).

Yếu tố nội sinh đóng vai trò tiềm ẩn, phát sinh trong chu kỳ tân kiến tạo và tái hoạt động trong kỳ hiện đại thuộc phần nông của vỏ trái đất, nên đã hình thành đới dập vỡ, khe nứt kiến tạo trong đá gốc ở dưới sâu và trong đất phủ ở phần trên mặt, dẫn đường cho bùn trào lên.

Yếu tố ngoại sinh đóng vai trò kích hoạt, liên quan đến sự hoạt động của nước mưa, nước dưới đất. Bùn khoáng Suối Đá có nguồn gốc vô cơ, có thể được hình thành liên quan đến hoạt động nội sinh và các quá trình thuỷ địa hóa dưới sâu, sau đó được đùn lên theo các khe nứt kiến tạo do áp lực của nước dưới đất. Dự báo bùn sẽ tiếp tục phun trào theo quy luật tự nhiên trong khu vực này, nhất là khi có mưa lớn.

Kết quả chất lượng bùn ở cả hai đặc tính lý học và đặc tính hóa học, bùn khoáng có chất lượng tốt, không chứa các yếu tố độc hại, đáp ứng được mục đích sử dụng cho tắm, ngâm – du lịch; có thể sử dụng cho mục đích chữa bệnh, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên trữ lượng bùn không lớn, độ thu hồi bùn thấp. Ước khoảng 30.409 tấn, đủ điều kiện cho tỉnh thành lập một trung tâm du lịch điều dưỡng có sử dụng dịch vụ tắm, ngâm bằng nước khoáng, bùn khoáng trong thời gian 13 năm với công suất khai thác khoảng 600 tấn bùn tinh lọc mỗi năm.

Qua kết quả công bố, nhóm khảo sát của Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung cũng đã kiến nghị tỉnh Ninh Thuận sớm thông báo rộng rãi cho nhân dân biết hiện trạng và nguyên nhân nứt đất, xuất lộ bùn, để người dân địa phương hiểu được bản chất của hiện tượng, không hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ động phòng tránh tai biến.

Để sử dụng tài nguyên hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, tỉnh có thể tiến hành thăm dò bùn, tổ chức để khai thác, chế biến kết hợp với nước khoáng phục vụ tắm ngâm – điều dưỡng ở các trung tâm du lịch.

Còn đối với mục đích chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cần có đề tài nghiên cứu sâu hơn. Để bảo vệ, nâng cao chất lượng bùn khoáng, tỉnh cần lập đới phòng hộ vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực, xây tường rào, đào rãnh thoát nước xung quanh khu xuất lộ bùn, không chăn thả gia súc trong khu phân bố bùn, nhằm hạn chế các nguồn gây ô nhiễm tác động vào bùn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận Lê Kim Hùng cho biết: Sở sẽ sớm báo cáo kết quả công bố này lên UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị tỉnh cho chủ trương thu hút nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch ở huyện Thuận Bắc phát triển.(Theo nhandan.com.vn)

Thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thông báo tổ chức tuyển dụng 14 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu công việc

- Ngành Địa chất thủy văn: 05 chỉ tiêu

+ Điều tra nước dưới đất

+ Làm việc với các phần mềm ứng dụng ĐCTV.

- Ngành Thủy văn hoặc Thủy lợi: 05 chỉ tiêu

+ Làm các công việc liên quan đến quan trắc, quy hoạch và điều tra tài nguyên nước mặt;

+ Làm việc với các phần mềm ứng dụng về thủy văn, thủy lực.

- Ngành Kế toán, kế hoạch: 02 chỉ tiêu:

             + Kế toán, kế hoạch;

- Ngành ngoại ngữ: 02 chỉ tiêu:

            + Thành thạo Tiếng Anh, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong việc hợp tác, làm việc với các dự án nước ngoài, có kiến thức tiếng anh chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký thi tuyển 

1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên:

            + Đối với ngành Kế toán, kế hoạch: Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp khoa Kinh tế trường ĐH Mỏ - Địa chất hoặc tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

            + Đối với ngành ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội), ĐH Sư phạm ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN).

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt; hiểu biết về máy tính, tin học văn phòng;

2. Điều kiện ưu tiên:

 - Ưu tiên những ứng viên đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên và kinh nghiệm đi thực địa cũng như có khả năng thích ứng khi ra ngoài thực địa, được đào tạo trình độ Thạc sỹ trở lên.

- Thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành.

3. Quyền lợi được hưởng:

- Người lao động nếu được tuyển dụng sẽ được hưởng lương, thưởng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… cũng như các chế độ khác theo quy định của nhà nước ban hành và theo quy định của Trung tâm.

4. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển; Bản quá trình làm việc của bản thân;

- Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi thí sinh đựngtrong 01 bì thư riêng có kích thước 25 x 35, ngoài bì ghi rõ họ tên nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm có chỉ tiêu tuyển dụng.

5. Địa điểm làm việc:

 - Số10, ngõ 42, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

+ Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 31/05/2011 đến ngày 20/06/2011 (Giờ hành chính).

+ Địa điểm: Gặp chị Thúy – Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (tầng 2 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) số 93/95 Phố Vũ Xuân Thiều- Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

Dự án “ Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”: Góp phần phát triển KT-XH các hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển

tt652Việt Nam có bờ biển dài và hệ thống đảo và quần đảo phong phú với hơn 3000 đảo lớn, nhỏ, tổng diện tích nổi khoảng 1.700 km2, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Hầu hết các đảo đều thiếu nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt của dân cư. Việc điều tra tài nguyên nước (TNN) mới tiến hành sơ bộ ở 22 đảo và quần đảo, quy hoạch TNN chỉ có ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
 Phát triển các hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển là việc làm cấp bách (theo Nghị quyết số 9-CT/TW/2007 về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020; NQ 27/2007/NQ/CP về Chương trình hành động của Chính phủ; Quyết định 568/QĐ/TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020).
Tại Hội đồng thẩm định dự án do Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN (QH&ĐTTNN) vừa tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã khẳng định: Việc thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết  tài nguyên nước (TNN) phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” là rất cấp thiết và nhất trí triển khai dự án nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh-kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam. Thứ trưởng chỉ đạo: Trung tâm cần dựa vào tiêu chí để lựa chọn các đảo, quần đảo cần điều tra, đánh giá TNN cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ông Phạm Quý Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN, cơ quan chủ trì dự án cho biết: Liên đoàn QH& ĐTTNN Miền Bắc, miền Trung và miền Nam là các đơn vị thực hiện dự án. Nhiệm vụ của dự án là thu thập, tổng hợp tài liệu TNN; điều tra , khảo sát, đo đạc, thi công thực địa về TNN; kết cấu giếng khoan khai thác và một số công trình khai dẫn nước; tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu về TNN. Các đảo và quần đảo được lựa chọn điều tra, đánh giá phải đảm bảo các tiêu chí: Có tên trong Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020, có tên trong danh mục Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo đông dân cư; không trùng lắp các dự án đã và đang triển khai; các đảo có khả năng có nước. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm (từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013) với tổng dự toán 32.515.360.777 đồng.
 Dự án hoàn thành sẽ đánh giá được số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng trên các đảo.
 
(Theo Monre.gov.vn)
 

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước năm 2011

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước thông báo tổ chức tuyển dụng 03 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu công việc

- Ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình: 01 chỉ tiêu

                        + Làm việc về cơ sở dữ liệu;

                        + Quan trắc tài nguyên nước dưới đất

                        + Làm việc với các phần mềm ứng dụng ĐCTV.

- Ngành Thủy văn hoặc Thủy lợi: 01 chỉ tiêu

             + Làm các công việc liên quan đến quan trắc tài nguyên nước mặt;

                        + Làm việc với các phần mềm ứng dụng về thủy văn

- Ngành Kế toán, kế hoạch: 01 chỉ tiêu:

             + Kế toán, kế hoạch;

             + Khánh tiết.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký thi tuyển 

1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt; hiểu biết về máy tính, tin học văn phòng;

2. Điều kiện ưu tiên 

Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên và kinh nghiệm đi thực địa cũng như có khả năng thích ứng khi ra ngoài thực địa.

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển; Bản quá trình làm việc của bản thân;

- Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập; Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi thí sinh đựngtrong 01 bì thư riêng có kích thước 25 x 35, ngoài bì ghi rõ họ tên nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm có chỉ tiêu tuyển dụng.  

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

+ Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 1/3/2011 đến ngày 30/4/2011.

+ Địa điểm: Gặp chị Hà: DĐ: 0904 253739 - Phòng Cơ sở dữ liệu và dự báo tài nguyên nước (tầng 3 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) ngõ 42 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội (Hồ sơ không trả lại khi không đạt và không nhận qua đường bưu điện).

Sự cần thiết lập Dự án Biên hội-thành lập bản đồ TNN dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc

Thứ trưởng Bộ TN&TN Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại cuộc họpThứ trưởng Nguyễn Thái Lai vừa họp Hội đồng dự án Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước (TNN) dưới đất do Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN chủ trì thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý tổng hợp TNN cho các tỉnh, thành trong cả nước. 

Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra, nghiên cứu lập bản đồ địa chất  địa chất, bản đồ địa chất thủy văn (ĐCTV), trong đó đã hoàn thiện bản đồ địa chất tỉ lệ 1/200.000, bản đồ ĐCTV 1/50.000… Tuy nhiên, so với nhu cầu hiện tại, các công trình này chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý tổng hợp TNN, nhất là các thông tin cho công tác quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ TNN dưới đất cũng như trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác theo địa giới hành chính. Theo Trung tâm QH & ĐTTNN, dự án Biên hội - thành lập bản đồ TNN dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh, thành trên toàn quốc sẽ giải quyết những bất cập này. Đây là cơ sở thông tin dữ liệu cần thiết về TNN dưới đất phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH và công tác quản lý TNN và TNN dưới đất, là căn cứ để lập quy hoạch phát triển kinh tế các vùng. Để thực hiện dự án, nhiệm vụ của tập thể tác giả là thu thập các bản đồ Địa chất & Khoáng sản tỉ lệ 1/200.000, bản đồ ĐCTV, các tài liệu, báo cáo điều tra đánh giá TNN đã có, kết hợp với điều tra, khảo sát ở các vùng trắng về tài liệu… Từ đó, phân tích, chỉnh lý các tài liệu, biên tập và số hóa bản đồ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định sự cần thiết của dự án và ủng hộ việc lập đề cương chi tiết. Để đề án có chất lượng và tính khả thi cao, các tác giả cần nêu rõ mục tiêu và những thông tin của Bộ bản đồ này, xác định sự khác nhau giữa bản đồ TNN với bản đồ  ĐCTV, chú trọng tới phần biên hội thành lập bản đồ với sự phối hợp giữa chất xám và công cụ bản đồ; tổ chức hội thảo làm rõ nội dung, ma két của bản đồ, các công nghệ cần thực hiện.

tt446
Toàn cảnh cuộc họp
(Theo Monre.gov.vn)

Đồng ý triển khai Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô - Gâm

Đoàn cán bộ khảo sát thực địa lập đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Lô GâmThứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã đồng ý xét duyệt Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước (TNN) tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô - Gâm do Liên đoàn QH & ĐT TNN miền Bắc (thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN) thực hiện. Thứ trưởng biểu dương Trung tâm có sự chỉ đạo sát sao, tập thể tác giả dày công đầu tư nghiên cứu để Dự án được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Thứ trưởng lưu ý tập thể Dự án cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, khẩn trương chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự án, nhất là phần tài nguyên nước mặt để sớm trình lên Bộ. 

 Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc Tống Ngọc Thanh cho biết:  Lưu vực sông Lô - Gâm là lưu vực sông quốc tế nằm trên lãnh thổ 2 quốc gia Việt Nam- Trung Quốc với 316 km đường biên  giới, có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng, là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu. Lưu vực sông bị chia  cắt nhiều làm cho tài nguyên nước bị biến động nhiều theo thời gian và không gian. Nhu cầu sử dụng nước của các ngành KT-XH ở đây tăng nhanh gây nhiều hệ luỵ như ô nhiễm, xói lở, bồi lắng dòng sông, sụt lún mặt đất… Những năm qua, việc điều tra đánh giá TNN mặt trên lực vực chỉ thực hiện trên dòng chính sông Lô, sông Gâm, sông Chảy và việc đánh giá hiện trạng ở các báo cáo đơn lẻ, mang tính địa phương, phục vụ quy hoạch thủy lợi là chính. Hiện trên lưu vực sông chưa có công trình quan trắc TNN dưới đất nên việc quản lý TNN dưới đất  ở đây gặp khó khăn. Việc điều tra, đánh giá tổng quan TNN tỉ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô - Gâm nhằm đánh giá đặc điểm phân bổ, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng các nguồn nước để lập bộ bản đồ TNN tỉ lệ 1:100.000 lưu vực sông. Qua đó, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNN làm cơ sở để lập và thực hiện quy hoạch TNN trong khu vực phục vụ phát triển KT-XH vùng. Dự án còn tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác QLNN về TNN, góp phần thực hiện Đề án Kiểm kê TNN Quốc gia, một trong những đề án ưu tiên trong Chiến lược Quốc gia về TNN đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

 

tt413
tt412
Sơ đồ vị trí lưu vực sông Lô - Gâm
(Theo Monre.gov.vn)