Sat11272021

Last update02:00:00 PM GMT

Họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Bắc Ninh

Sáng ngày 30/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Đô thị Bắc Ninh. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Quảng Ngãi

Sáng ngày 30/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Đô thị Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Quy hoạch tài nguyên nước và Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXT về việc Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển tuyển viên chức đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh được triệu tập: Có danh sách kèm theo

Trung tâm niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 trên trang tin điện tử: nawapi.gov.vn và tại Trụ sở. Chi tiết tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=676&lang=vi

Trung tâm không tổ chức ôn thi, các thí sinh ôn tập theo các nội dung sau:

- Hiểu biết về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức...).

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (áp dụng đối với Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

- Thời gian: 14h00',Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm: Phòng 204, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Thí sinh đến phỏng vấn đề nghị mặc trang phục lịch sự và có mặt trước thời gian phỏng vấn 10 phút.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Trung tâm

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại danh sách kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức.

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=675&lang=vi

Họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ chuyên môn.

Sáng ngày 26/08/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ chuyên môn. Chủ trì cuộc họp là Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Bắc Ninh

Chiều ngày 25/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"- Đô thị Bắc Ninh. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Họp trực tuyến Tổ soan thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước”

Sáng ngày 25/08/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tổ soạn thảo Thông tư "Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước". Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh –Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài ngyên nước và các đơn vị trực thuộc bộ.