NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để nghe báo cáo về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Họp trực tuyến về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Sáng ngày 02/11/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và đại điện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ thẩm định báo cáo Ban Quản lý Dự án về thẩm định Dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ”.

Sáng ngày 28/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Tổ thẩm định báo cáo Ban Quản lý Dự án về thẩm định Dự án"Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ" . Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Quan trắc và Giám sát tài nguyên nước; Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị bàn giao công tác quản lý và chia tay Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước nghỉ hưu.

Sáng ngày 26/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra hội nghị bàn giao công tác quản lý và chia tay Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước nghỉ hưu. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc và Giám sát tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước và chuyên gia, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Họp Hội đồng nghiệm thu nội dung, khối lượng thực hiện năm 2021 đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước”.

Sáng ngày 21/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp hội đồng nghiệm thu nội dung, khối lượng thực hiện năm 2021 đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước". Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Nguyễn Ngọc Hà, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quy hoạch tài nguyên nước; Ban Khoa học Công Nghệ và Hợp tác Quốc Tế và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước và chuyên gia.

Văn phòng Trung tâm báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt - Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000”

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt - Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000". Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Trung tâm.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”.

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền". Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.