NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực tài nguyên nước

Chiều ngày 29/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Viện Khoa học tài nguyên nước cùng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Lĩnh vực tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Sáng ngày 10/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

Sáng ngày 07/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Họp rà soát 05 nhiệm vụ nguồn vốn môi trường

Sáng ngày 06/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp rà soát 05 nhiệm vụ nguồn vốn môi trường. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước;Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”.

Sáng ngày 03/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Dự án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam". Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Điều tra tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp trực tuyến báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Sáng ngày 02/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính đã tham dự họp trực tuyến báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Môi trường; Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường; Vụ Kế hoạch - Tài chính và đại điện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022”.

Chiều ngày 22/11/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định Nhiệm vụ "Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022". Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Quan trắc và Giám sát tài nguyên nước; Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước;Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.