Sat11272021

Last update02:00:00 PM GMT

Họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2

Chiều ngày 06/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2. Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

46aTổng giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Tài nguyên nước trên các lưu vực sông hiện nay chưa được quan tâm và bảo vệ hiệu quả, hiện tượng ô nhiễm, lấn chiếm bờ sông vẫn diễn ra; chất lượng nước ở một số nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, suy thoái. Tình trạng suy giảm về nguồn nước vào mùa khô đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là các sông nằm ở gần các khu dân cư tập trung, khu chăn nuôi lớn, khu công nghiệp, khu khai thác khoáng sản... Chất thải, nước thải xả vào nguồn nước mặt dẫn tới nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, làm mất khả năng sử dụng nước cho các mục đích khác, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Việc thực hiện dự án "Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững" trên các lưu vực sông là rất có ý nghĩa và đặc biệt cần thiết, là căn cứ phục vụ công tác quản lý, cấp phép, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước góp phần cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững

Phát biểu tại cuộc hop, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, các đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường và trình lên. Đại diện các đơn vị sẽ báo cáo cụ thể kế hoạch của mình.

Ông Hoàng Đại Phúc - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, kế hoạch triển khai dự án "Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững" năm 2021 như sau:

- Công tác thu thập tài liệu: Tiến hành thu thập, tổng hợp, rà soát tài liệu tại trung ương và 22 tỉnh thành phố. Các nhóm tài liệu thu thập: Dữ liệu bản đồ nền; Dữ liệu về vị trí, loại hình hoạt động của cơ sở kinh doanh; Dữ liệu dân số và phân bố dân số; Dữ liệu về địa hình thủy văn khí hậu;

- Công tác điều tra khảo sát: tiến hành điều tra khảo sát trên các sông Hồng, Đà, Chảy, Nậm Mu, Lô, Gâm, Phó Đáy.

- Công tác nội nghiệp: Đánh giá diễn biến lượng dòng chảy theo thời gian để xác định tải lượng tối đa thông số chất lượng nước mặt; Đánh giá diễn biến lưu lượng nguồn tiếp nhận bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp); Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước bằng phương pháp mô hình với các sông Thái Bình, Hồng, Lô, Đuống Luộc.

Bà Lại Thị Lương - Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, kế hoạch triển khai dự án "Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Côn – Hà Thanh và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững" năm 2021 như sau:

- Công tác thu thập tài liệu: Tiến hành thu thập, tổng hợp, rà soát tài liệu tại trung ương và 2 tỉnh thành phố. Các nhóm tài liệu thu thập: Dữ liệu bản đồ nền; Dữ liệu về vị trí, loại hình hoạt động của cơ sở kinh doanh; Dữ liệu dân số và phân bố dân số; Dữ liệu về địa hình thủy văn khí hậu; Xây dựng bản đồ hiện trạng các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước các sông

- Công tác điều tra, khảo sát bổ sung thông tin: tiến hành điều tra khảo sát trên các sông Kôn và sông Hà Thanh.

- Công tác nội nghiệp: Đánh giá diễn biến lượng dòng chảy theo thời gian để xác định tải lượng tối đa thông số chất lượng nước mặt; Đánh giá diễn biến lưu lượng nguồn tiếp nhận bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp); Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước bằng phương pháp mô hình với các sông Kôn và Hà Thanh; Xây dựng bản đồ hiện trạng các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước các sông.

Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho biết, kế hoạch triển khai dự án "Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Cửu Long và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững" năm 2021 như sau:

- Công tác thu thập tài liệu: Tiến hành thu thập, tổng hợp, rà soát tài liệu tại trung ương và 13 tỉnh thành phố. Các nhóm tài liệu thu thập: Dữ liệu bản đồ nền; Dữ liệu về vị trí, loại hình hoạt động của cơ sở kinh doanh; Dữ liệu dân số và phân bố dân số; Dữ liệu về địa hình thủy văn khí hậu;

- Công tác điều tra, khảo sát bổ sung thông tin: tiến hành điều tra khảo sát trên kênh Bạc Liêu – Cà Mau và sông Gánh Hào.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết. do dịch bệnh covid vẫn còn diễn biến phức tạp nên tình hình triển khai dự án sẽ gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Tuy nhiên, vẫn mong muốn các đơn vị tham gia thực hiện cố gắng triển khai hoàn thành khối lượng công việc được giao trong năm 2021.

46bToàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2

Chiều ngày 01/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2. Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh –Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Tuy Hoà

Sáng ngày 01/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Đô thị Tuy Hoà. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Họp trực tuyến báo cáo Hội đồng thẩm định “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 31/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc và Ban Quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến báo cáo Hội đồng thẩm định "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước; đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Bạc Liêu

Sáng ngày 31/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Đô thị Bạc Liêu. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Rạch Giá

Sáng ngày 31/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Đô thị Rạch Giá. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Họp trực tuyến báo cáo về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Chiều ngày 30/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến báo cáo về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.