NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 10 Năm 2021

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứa nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày. Trong bản tin này dự báo tài nguyên nước dưới đất cho tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,39m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110) và sâu nhất là -0,74m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1)

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 9 có xu thế hạ 0,04m so với tháng 8.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại xã Hải Tây,huyện Hải Hậu (Q.110a) hạ thấp nhất là 0,05m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1).5Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,34m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -17,39m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a

3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b).Mực nước trung bình tháng 9 hạ 0,17m so với tháng 7. Mực nước có xu thế dâng vào tháng 9 và tháng 10.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: