NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 10 Năm 2021

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 2,04m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,28m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -6,15m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS)

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng 1,78m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1b-HS) và hạ thấp nhất là 0,07m tại xã CNm Thạch, huyện CNm Xuyên (QT6-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,70m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -6,86m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: