NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Tháng 10 Năm 2021

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 754.332m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 961.709m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Gía trị dâng cao là 0,28m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,01m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,39m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,34m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030) và giá trị hạ thấp là 0,16m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,93m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,06m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1)..

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,76m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,73m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,78m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,06m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,21m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,45m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: