NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Tháng 10 Năm 2021

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2- 3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 273.213m3 /ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340) mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,17m so với tháng 8. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,84m, mực nước trung bình tháng sâu nhất là -3,08m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,64m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1). Mực nước có xu thế dâng vào tháng 10.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,51m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,28m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: