NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Cần Thơ Tháng 10 Năm 2021

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 182.019m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 309.661m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3):

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền(Q624020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,16m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,17m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

(Q624030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,46m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh(Q601030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,13m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030). Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1):

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,26m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,50m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,09m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). Mực nước có xu thế dâng vào tháng 10.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ):

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,40m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,48m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,30m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ):

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Gía trị dâng cao nhất là là 0,48m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

(Q601060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,45m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,12m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: