Fri01212022

Last update06:35:23 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 10 Năm 2021

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,15m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,21m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,91m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung - thượng (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng, hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp là 0,21m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030) và giá trị dâng là 0,10m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,79m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,71m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,10m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,42m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,48m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,33m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,53m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -19,07m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 1 ): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng, hạ so với tháng 8. Giá trị dâng cao là 0,17m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,72m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,64m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: