Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Họp trực tuyến Tổ soan thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước”

Sáng ngày 25/08/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tổ soạn thảo Thông tư "Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước". Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh –Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài ngyên nước và các đơn vị trực thuộc bộ.

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước tại khoản 2 Điều 28 Luật Tài nguyên nước; công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Tài nguyên nước; định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước được áp dụng thực hiện cho các công việc sau:

- Công tác quan trắc tài nguyên nước: Quan trắc tài nguyên nước mặt; quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

- Công tác nội nghiệp: Nội nghiệp của quan trắc viên; nội nghiệp văn phòng; xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quốc gia; các tổ chức, cá nhân có hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Cơ sở xây dựng quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao đông về tiền lương;

- Thông tư 45/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn;

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường;

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước;

- Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn;

- Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Các yếu tố dự báo, cảnh báo tài nguyên nước:

- Các yếu tố dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt bao gồm: Mực nước, Tổng lượng nước; Lượng nước có thể khai thác sử dụng; Sự biến đổi thành phần hóa học cơ bản của nước; Xu thế mức độ ô nhiễm, xâm nhập mặn; Cảnh báo nguy cơ cạn kiệt, thiếu nước; Cảnh báo khả năng đáp ứng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu; Cảnh báo khả năng tiếp nhận và sức chịu tải của nguồn nước; Cảnh báo khả năng đáp ứng chất lượng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu;

- Các yếu tố dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất bao gồm: Mực nước, Tổng lượng nước; Lượng nước có thể khai thác sử dụng; Sự biến đổi thành phần hóa học cơ bản của nước; Mức độ ô nhiễm, xâm nhập mặn; Cảnh báo nguy cơ suy giảm, cạn kiệt tầng chứa nước, sụt lún nền đất; Cảnh báo khả năng đáp ứng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu; Cảnh báo khả năng đáp ứng chất lượng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu.

Phát biểu tại cuộc họp ông Tống Ngọc Thanh cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của tổ soạn thảo thông tư "Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước". Qúa trình xây dựng nội dung thông tư phía trung tâm cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các thành viên trong tổ soạn thảo, đến thời điểm hiện tại trung tâm đã hoàn thành công tác xây dựng thông tư. Nội dung của cuộc họp và để thông qua kế hoạch của tổ triển khai thông tư và trình bày nội dung chính của thông tư, xin ý kiến góp ý của các thành viên tổ dự thảo.

Theo ông Tống Ngọc Thanh kế hoạch của tổ là sẽ thực hiện song hành vừa lấy ý kiến góp ý tổ soạn thảo, vừa đăng thông tư lên cổng thông tin của Bộ Tài nguyển và Môi Trường để xin ý kiến góp ý rộng rãi của các địa phương, các bộ, ban ngành.Thời gian xin ý kiến là 60 ngày. Trên cơ sở góp ý trung tâm sẽ tổng hợp, sữa chữa và trình lên Vụ pháp chế.

Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ dự thảo nhất trí với kế hoạch đã đưa ra. Theo các thành viên thì nội dung của thông tư tương đối đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, do thời gian ngắn và chưa được gửi đầy đủ hồ sơ nên các thành viên sẽ đọc và gửi văn bản góp ý cho trung tâm sau.

Kết thúc cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cảm ơn các thành viên trong tổ soạn thảo và mong các thành viên sẽ gửi lại bản góp ý và cùng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm, tập trung trí tuệ đóng góp sáng kiến, tiếp tục rà soát, sửa chửa hoàn thiện hồ sơ.

23

22Toàn cảnh cuộc họp trực tuyếnTác giả: Phương Thảo - Dawapi


Newer news items:
Older news items: