Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Dự án “Rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Năm 2020, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước vừa hoàn thiện Dự án “Rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết: Theo kết quả của Dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” hoàn thành năm 2017, đã khoanh định được các khu vực cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng tại Nghị định số 167/2018-NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ ban hành quy định không thể hiện vùng cấm mà thay vào đó là các vùng hạn chế (vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2, vùng hạn chế 3, vùng hạn chế 4 và vùng hạn chế hỗn hợp). Vì vậy, cần tiến hành điều tra, khảo sát bổ sung thêm các số liệu mới về chất lượng, trữ lượng của nguồn nước và các nguồn nước mặt để phục vụ khoanh định các vùng hạn chế theo yêu cầu của Nghị định mới. Do vậy, việc triển khai thực hiện Dự án “Rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” là rất cần thiết.

Để đạt được mục tiêu trên, dự án đã tiến hành thu thập khối lượng lớn các tài liệu đã có, điều tra thực địa bổ sung đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên diện tích 159 km2, khảo sát 6 sông lớn trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài trên 520km, lấy và phân tích 33 mẫu nước mặt.

 

8-1a-1Công tác lấy mẫu nước mặt phục vụ khoanh vùng hạn chế 4.

Sau thời gian gần một năm thực hiện, với sự cố gắng của tập thể tác giả cùng với sự chỉ đạo sát sao, tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Dự án đã hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng thực hiện các công việc đã được phê duyệt và đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Các dạng công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất; điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác, đồng thời đề xuất các biện pháp hạn chế khai thác và quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên toàn bộ tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả của dự án, tỉnh Lạng Sơn có tiềm năng nước dưới đất khá phong phú, tổng trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất toàn tỉnh là 528.220,90 m3/ngày, toàn tỉnh khai thác nước dưới đất với lưu lượng 32.874,6 m3/ngày, trong đó, thành phố Lạng Sơn khai thác với lượng lớn nhất (trên 32,6%), tiếp đến là huyện Cao Lộc và Chi Lăng, thấp nhất là huyện Đình Lập chỉ khoảng 2,8 %. Hầu hết trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nước dưới đất, chất lượng nước dưới đất về cơ bản đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

Xác định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Trên cơ sở các yêu cầu quy định tại nghị định 167/2018/NĐ-CP, áp dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn, dự án đã điều chỉnh các vùng cấm trong dự án trước đây thành vùng hạn chế 1, bổ sung khoanh định vùng hạn chế 3, khoanh định mới vùng hạn chế 4 và vùng hạn chế hỗn hợp. Tổng số vùng là 159 vùng, cụ thể như sau:

+ Vùng Hạn chế 1: Bao gồm 55 khu vực là Các khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình; Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung; Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất và phạm vi liền kề với các khu vực này; tổng diện tích vùng Hạn chế 1 là 9,83 km2.

+ Vùng Hạn chế 3: Bao gồm 53 khu vực là phạm vi khu dân cư, khu công nghiệp tập trung đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước với tổng diện tích là 76,21 km2.

+ Vùng Hạn chế 4: Bao gồm 43 khu vực là khu vực dân cư, khu công nghiệp dọc sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Quan, Văn Lãng với tổng diện tích vùng hạn chế là 38,439 km2.

+ Vùng Hạn chế hỗn hợp: Bao gồm 08 khu vực là phần chồng lấn của vùng Hạn chế 1 với vùng hạn chế 3, tổng diện tích vùng hạn chế hỗn hợp là 0,467 km2.

Sản phẩm thi công của Dự án là thành lập danh mục điều chỉnh các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; Bản đồ điều chỉnh phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1:100.000. Các bản đồ, danh mục vùng hạn chế đã phân chia chi tiết theo đơn vị hành chính, diện tích và vị trí đại diện cho vùng. Bộ tài liệu này là cơ sở để phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn.