Mon05172021

Last update06:42:48 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 9 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.
TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (QH)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 15/23 công trình có mực nước dâng, 7/23 công trình có mực nước hạ và 1/23 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,79m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (QT5a-QD) và hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT3b-QN).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,47m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,50m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 9.
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 6/10 công trình có mực nước dâng, 3/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Điện Phong, Tx.Điện Bàn, Quảng Nam (QT8b-QD).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,09m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -2,08m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 9.

Newer news items:
Older news items: