Mon05172021

Last update06:42:48 AM GMT

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 8 Năm 2020 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.
Về mực nước:
– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3143 cm, tăng 07cm so với tháng trước, giảm 13cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3174cm (ngày 05/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3132cm (ngày 04/8).
– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 335cm, tăng 23cm so với giá trị mực nước tháng trước, tăng 90cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 32cm so với giá trị tháng 8 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 355cm (ngày 04/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 325cm (ngày 27/8).
Về lưu lượng nước:
– Trong tháng 8 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 03 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 11,0m3/s, tăng 3,4m3/s so với tháng trước, giảm 15,3m3/s so với tháng 8 cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 14,8m3/s (ngày 21/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 7,60m3/s (ngày 01/8).
– Trạm An Thạnh: Trong tháng 8 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 87,7m3/s, tăng 37,7m3/s so với tháng trước, tăng 79,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 45,4m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 104m3/s (ngày 04/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 71,4m3/s (ngày 16/8).
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.
Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:
Về mực nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20842cm, tăng 24cm so với tháng trước, giảm 05cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 25cm so với tháng 8 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20898cm (ngày 02/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20785cm (ngày 10/8).
– Tại trạm Đức Xuyên Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48803cm, tăng 1114cm so với tháng trước, tăng 23cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 82cm so với giá trị tháng 8 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48917cm (ngày 08/8), giá trị nhỏ nhất là 48714cm (ngày 31/8).
– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88043cm, tăng 12cm so với tháng trước, tăng 47cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 17cm so với giá trị tháng 8 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88136cm (ngày 20/8), giá trị nhỏ nhất là 87989cm (ngày 31/8).
– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12857 cm, tăng 200cm so với tháng trước, giảm 143cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 110cm so với giá trị tháng 8 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12979cm (ngày 21/8), giá trị nhỏ nhất là 12683cm (ngày 01/8).
Về lưu lượng nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 8 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 36,9m3/s, tăng 13,5m3/s so với tháng trước, giảm 5,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 4,6m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 51,7 m3/s (ngày 02/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 21,8 m3/s (ngày 18/8).
– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 8 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 60,7m3/s, tăng 39,0m3/s so với tháng trước, tăng 11,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 0,4m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 92,0m3/s (ngày 08/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 44,8m3/s (ngày 13/8).
– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 8 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 8 là 58,1m3/s, tăng 34,8m3/s so với tháng trước, tăng 56,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 20,2m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 106 m3/s (ngày 20/8), lưu lượng nhỏ nhất là 25,9m3/s (ngày 19/8).
– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 8 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 8 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 8 là 220m3/s, tăng 116,3m3/s so với tháng trước, giảm 112,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 92,2m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 298m3/s (ngày 21/8), lưu lượng nhỏ nhất là 138m3/s (ngày 02/8).
Về chất lượng nước:
– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Ya Yun theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước song bị ô nhiễm nặng do chỉ tiêu TSS, tổng coliform tăng cao; cần chú ý trong quá trình khai thác sử dụng nguồn nước mặt.
– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Ea Krông Nô theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform và TSS tăng cao).
– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Đa Nhim theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần có những biện pháp xử lý thích hợp (do chỉ tiêu TSS, Tổng Coliform, độ đục, COD tăng cao).
– Kết quả tính toán chất lượng nước sông Đồng Nai theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng (do chỉ số Tổng Coliform tăng cao.

Newer news items:
Older news items: