Thu01282021

Last update04:52:59 AM GMT

Bản Tin Dự Báo Tái Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 8 Năm 2020

There are no translations available.

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 8/2020 xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 8/2020 như sau:

BẢNG 1.1:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC ĐIỂM DỰ BÁO TRONG THÁNG 8 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT 

Vị trí dự báo 

Sông 

Tổng lượng nước đến 

Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)

1

Đắk Dục

SêSan

196,0

-9,5

2

Đắk Hà

Đắk Psi

63,3

2,1

3

Văn Lem

Đắk Ta Kan

56,7

5,0

4

Pô Cô

SêSan

408,4

8,8

5

Đắk PXi

Đắk Psi

134,3

8,9

6

Tân Lập

Đắk Bla

166,3

-21,4

7

Đắk Kôi

Đắk Bla

51,4

-0,9

8

Măng Cành

Đắk Pơ Ne

7,6

-1,7

9

Đắk Ruòng

Đắk Bla

65,7

-3,9

10

Đắk Blà

Đắk Bla

225,4

-23,3

11

Ngọk Wang

Đắk Uy

22,3

1,5

12

Sa Bình

SêSan

720,9

29,1

13

Ngok Réo

Đắk Kle

4,0

0,0

14

Ia Chim

SêSan

79,9

-4,0

15

Vinh Quang

Đắk Bla

426,0

-21,6

16

Ia Mơ Nông

SêSan

1406,1

5,1

17

Đắk Đoa

Ia Krom

106,4

0,0

18

Ia Mơ Nông

SêSan

76,0

3,9

19

Ia Krai

SêSan

1539,4

11,5

20

Mô Rai_1

Sa Thầy

327,7

0,4

21

Ia Hrung

Ia Grăng

119,2

2,0

22

Ia Kha

Ia Grai

154,7

3,4

23

Mô Rai_2

SêSan

1917,0

22,6

24

Ia O

SêSan

1920,4

22,8

25

Ia Krai_25

Ia Grai

119,2

2,0

26

Ia Dom

SêSan

2398,3

27,3

BẢNG 1.2:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC TỈNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT

Tỉnh

Tổng lượng nước đến

Ghi chú

1

Kon Tum

1553,4

2

Gia Lai

845,0

  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 1.3:        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2020

TT

Vị trí dự báo

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

1

Đắk Dục

1

SêSan

184,4

2

Đắk Hà

2

Đắk Psi

59,1

3

Văn Lem

3

Đắk Ta Kan

53,9

4

Pô Cô

4

SêSan

383,7

5

Đắk PXi

5

Đắk Psi

125,7

6

Tân Lập

6

Đắk Bla

154,1

7

Đắk Kôi

7

Đắk Bla

46,7

8

Măng Cành

8

Đắk Pơ Ne

7,3

9

Đắk Ruòng

9

Đắk Bla

59,6

10

Đắk Blà

10

Đắk Bla

208,7

11

Ngọk Wang

11

Đắk Uy

21,2

12

Sa Bình

12

SêSan

675,4

13

Ngok Réo

13

Đắk Kle

3,8

14

Ia Chim

14

SêSan

75,1

15

Vinh Quang

15

Đắk Bla

393,5

16

Ia Mơ Nông

16

SêSan

1308,6

17

Đắk Đoa

17

Ia Krom

100,4

18

Ia Mơ Nông

18

SêSan

72,7

19

Ia Krai

19

SêSan

1432,7

20

Mô Rai_1

20

Sa Thầy

310,7

21

Ia Hrung

21

Ia Grăng

113,2

22

Ia Kha

22

Ia Grai

146,3

23

Mô Rai_2

23

SêSan

1784,8

24

Ia O

24

SêSan

1904,1

25

Ia Krai_25

25

Ia Grai

104,6

26

Ia Dom

26

SêSan

2235,8

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: