Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 8 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.
Tầng Chứa Nước Holocene (Qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu hướng hạ so với tháng 7 với 11/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng và 9/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (QT5a-QN) và dâng cao nhất là 0,10m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (QT11a-QD).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,37m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,25m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 8.
Tầng Chứa Nước Pleistocene (Qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế hạ so với tháng 7 với 5/10 công trình có mực nước hạ, 2/10 công trình có mực nước dâng và 3/10 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi (QT7b-QN) và dâng cao nhất là 0,06m tại xã Điện Phong, Tx.Điện Bàn, Quảng Nam (QT8b-QD).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,14m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -2,21m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 do chuẩn bị chuyển mùa sang mùa mưa nên số công trình dâng chiếm ưu thế hơn.

Newer news items:
Older news items: