Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Điều hành tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước qua "Hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước"

Cách mạng công nghệ 4.0 có tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với cách mạng công nghệ 4.0.

Không nằm ngoài xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, công tác quan trắc dự báo, cảnh báo tài nguyên nước đã tích cực nắm bắt xu hướng cũng như áp dụng công nghệ 4.0 để ứng dụng vào các bài toán chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước là một sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 trong nhiệm vụ dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tại trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia. Với hệ thống tác nghiệp này các số liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất, số liệu quan trắc nước mặt sẽ được quản lý một cách tập trung và thống nhất tại trung tâm cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

41a1Mô hình tổng thể hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

Các chuyên môn nghiệp vụ mà hệ thống đã đáp ứng được như sau: 

- Quản lý dữ liệu quan trắc nước dưới đất: Các số liệu quan trắc nước dưới đất từ các trạm đo thủ công hay tự động. Được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu. Từ các số liệu quan trắc này, hệ thống sẽ tính toán trích xuất các số liệu phục vụ báo cáo thống kê cũng như làm đầu vào dữ liệu để chạy các mô hình toán

41a2

Giao diện chức năng quản lý thông tin chung công trình quan trắc nước dưới đất.

- Quản lý dữ liệu quan trắc nước mặt: Quản lý thông tin chung về các trạm quan trắc nước mặt. Các số liệu quan trắc dạng chuỗi thời gian như: Mực nước, lưu lượng nước, chất lượng nước. Các công cụ giúp trích xuất báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Các công cụ trích xuất số liệu phục vụ chạy các mô hình toán.

41a3

Giao diện chức năng quản lý thông tin chung công trình quan trắc nước mặt.

- Quản lý dữ liệu quan trắc nước mặt: Các thông tin dữ liệu như dữ liệu khí tượng – thủy văn, dữ liệ khai thác tài nguyên nước và xả thải, dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước.

Với việc áp dụng hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước này vào thực tế trong công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước đã mang lại kết rất to lớn, phục vụ đắc lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ về cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

Newer news items:
Older news items: